Czy każdy może kierować wózkiem widłowym?


Kierowanie wózkiem widłowym wydaje się prostym zadaniem, ale w rzeczywistości wymaga odpowiednich umiejętności, wiedzy i przede wszystkim uprawnień. Zgodnie z polskim prawem, osoba chcąca prowadzić wózek widłowy musi posiadać uprawnienia do kierowania wózkami w odpowiedniej kategorii. Uprawnienia te są nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i dotyczą zarówno wózków elektrycznych, jak i spalinowych.

Aby zdobyć uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym, należy ukończyć specjalistyczne szkolenie, które ma na celu przygotowanie uczestników do pracy. Szkolenia organizowane są przez różne instytucje, takie jak szkoły jazdy, ośrodki szkoleniowe czy firmy zajmujące się wynajmem wózków widłowych.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia związane z budową i działaniem wózków widłowych, zasadami bezpieczeństwa pracy, przepisami prawa oraz ergonomią pracy. Natomiast część praktyczna polega na nauce obsługi wózka widłowego pod okiem doświadczonego instruktora.

Egzamin na uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi

Po ukończeniu szkolenia, przyszły operator wózka widłowego musi zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej zdający muszą wykazać się znajomością przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa pracy oraz budowy i działania wózków widłowych. Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu zadania związanego z obsługą pojazdu, np.: transportowanie ładunku lub układanie palet.

Uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi są ważne przez 5 lub 10 lat (w zależności od kategorii). Po tym czasie operator musi odbyć szkolenie doskonalące i ponownie zdawać egzamin przed komisją UDT, aby przedłużyć ważność swoich uprawnień. Warto zaznaczyć, że pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia oraz pokryć koszty związane z uzyskaniem uprawnień.

Wróć