Korzystanie z wózków widłowych a przepisy BHP


Nieodzownym elementem pracy w magazynach, zakładach produkcyjnych czy halach przemysłowych są wózki podnośnikowe. Służą do przenoszenia ciężkich ładunków i przyczyniają się do zwiększenia wydajności pracy. Jak jednak każde narzędzie, szczególnie tak duże, niesie ze sobą także ryzyko dla bezpieczeństwa osób je obsługujących oraz pracowników na terenie zakładu. Dlatego istotne jest, aby świadomie i odpowiednio korzystać z wózków widłowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami BHP.

Według polskich przepisów osoba chcąca obsługiwać wózek widłowy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone certyfikatem UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Aby uzyskać takie uprawnienia, należy ukończyć szkolenie i zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Szkolenie obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące konstrukcji wózków widłowych, zasad ich eksploatacji, zagrożeń związanych z ich użytkowaniem oraz wymogów bezpieczeństwa.

Podstawowe zasady BHP w pracy z wózkami widłowymi

W miejscach, gdzie jest wykorzystywany wózek widłowy, powinny być wyraźnie oznaczone strefy dla ruchu pieszego i wózków, z zachowaniem odpowiednich odstępów. Zaleca się stosowanie oznaczeń poziomych (np. linie na podłożu) oraz pionowych (np. znaki drogowe, tablice informacyjne). W szczególności należy zadbać o oznakowanie miejsc o podwyższonym ryzyku, takich jak skrzyżowania czy zakręty.

Wszystkie osoby pracujące w rejonie obsługiwanym przez wózki widłowe powinny być poinformowane o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i znakach stosowanych na terenie zakładu. Dobre praktyki zakładają również, że operator wózka widłowego posiada widoczne oznaczenie uprawnień, a sam wózek jest oznaczony numerem bądź innym indywidualnym identyfikatorem. Operatorzy wózków widłowych są zobowiązani do przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych oraz bieżącego sprawdzania stanu urządzenia przed jego eksploatacją. Należy zwracać uwagę na sprawność układu hamulcowego, oświetlenia, sygnalizacji dźwiękowej oraz widoczności operatora. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości wózek musi zostać natychmiast wycofany z użytkowania i zgłoszone do serwisu.

Wróć